Previous
Next

IMPOZITE SI TAXE

CONECTARE LA CLOUD

IMPOZITE ȘI TAXE

 1. Plata în numerar la casieria Serviciului Impozite și Taxe Locale
 2. Plata cu card bancar prin POS la casieria Serviciului Impozite și Taxe Locale
 3. Plata online cu card bancar, prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi la adresa ghiseul.ro
 4. Plata prin bănci cu ordin de plată utilizând sistemele electronice de plăţi ale acestora (internet banking, home banking, etc.)
 • Beneficiar: ORAȘUL SIRET
 • Cod de identificare fiscală beneficiar: 4440985
 • Banca: Trezoreria SIRET
 • Contul IBAN: conform listei de conturi
  Detalii : CUI/CNP, nume/denumire a persoanei pentru care se face plata

       5. Plata prin mandat poştal

Mandatul poștal trebuie să conțină următoarele date:

 • nume plătitor;
 • Beneficiar: ORAȘUL SIRET;
 • Contul IBAN: conform listei de conturi;
 • nume/denumire și adresa persoanei pentru care se face plata;
 • suma ce se achită;
 • denumirea impozitului/taxei ce se achită.

CONT IBAN

DENUMIRE IMPOZIT/TAXĂ

RO80TREZ5962107020101XXX

Impozit clădiri persoane fizice

RO30TREZ5962107020102XXX

Impozit clădiri persoane juridice

RO27TREZ5962107020201XXX

Impozit teren persoane fizice

RO74TREZ5962107020202XXX

Impozit teren persoane juridice

RO24TREZ5962107020203XXX

Impozit pe terenul extravilan

RO97TREZ59621070203XXXXX

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

RO93TREZ59621070250XXXXX

Alte impozite și taxe pe proprietate

RO25TREZ59621150201XXXXX

Impozit pe spectacole

RO02TREZ5962116020201XXX

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

RO49TREZ5962116020202XXX

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

RO22TREZ59621160203XXXXX

Taxe și tarife pentru eliberarea de licente și autorizații de funcționare

RO18TREZ59621160250XXXXX

Taxă afişaj în scop de reclamă şi publicitate

RO40TREZ59621A300530XXXX

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

RO23TREZ59621330208XXXXX

Venituri din prestari de servicii

 RO44TREZ59621330228XXXXX

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

RO38TREZ59621330250XXXXX

Alte venituri din prestări servicii și alte activități

RO82TREZ59621A470400XXXX

Venituri din amenzi și alte sanctiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

RO38TREZ59621330250XXXXX

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

RO25TREZ59621360206XXXXX

Taxe speciale

RO13TREZ59621360250XXXXX

Alte venituri

PERSOANE FIZICE

 • Cerere eliberare certificat fiscal – formular
 • Act de identitate, copie și original
 • Împuternicire, în original și copie (în cazul în care nu se prezintă proprietarul)
 • Certificat deces (pentru succesiune)

 

În cazul certificatelor de atestare fiscală solicitate în vederea înstrăinării dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa achite toate obligațiile fiscale locale datorate bugetului local al Orașului Siret. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul.

 • DECLARARE CLĂDIRE NOU CONSTRUITĂ
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – formular
 • Anexa 1 – model ITL – 001 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar/coproprietari;
 • Împuternicire, in original sau copie(in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Autorizația de construire, copie si original;
 • Procesul-verbal de recepție, în cazul clădirii executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, copie și original;
 • Memoriul tehnic, copie si original;

 

 • DECLARARE CLĂDIRI DOBÂNDITE PRIN ALTE MODALITĂȚI
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – formular
 • Anexa 1 – model ITL – 001 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Actul de identitate, în copie și original, proprietar/coproprietari;
 • Împuternicire, în original si copie(in cazul in care nu se prezinta proprietarul);
 • Contractul de vânzare-cumpărare, actul de donație, contractul de schimb, hotărârea judecătorească definitivă, certificat de moștenitor, act de adjudecare, contract de leasing, copie și original;
 • Extras de carte funciară, copie și original;
 • Certificat de performanta energetica, copie si original.

 

 • DECLARARE CLĂDIRI CONCESIONATE/ÎNCHIRIATE/DATE ÎN ADMINISTRARE SAU ÎN FOLOSINȚĂ
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – formular
 • Anexa 1 – model ITL – 001 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Contractul de concesiune sau închiriere, copie și original;
 • Actul de identitate, copie și original;
 • CUI/CIF, copie și original;
 • Adeverința cu valoarea de inventar a clădirii, copie și original;
  • DECLARARE CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ / MIXTĂ
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – formular
 • Anexa 1 – model ITL – 001 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Actul de identitate, copie si original, proprietar / coproprietari;
 • Împuternicire, original sau copie (în cazul în care nu se prezintă proprietarul);
 • Raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plata din anul de referință, copie și original;
 • Valoarea finala a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, copie și original;
 • Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, copie și original;
 • Releveul imobilului, planul de amplasament, copie și original;
 • Contractul de comodat / contractul de închiriere, copie și original;
 • CUI / CIF, copie și original
 • DECLARARE TEREN ÎN PROPRIETATE
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice – formular
 • Anexa 3 – model 2016 ITL – 003 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Actul de identitate în copie, proprietar/coproprietari;
 • Procura sau împuternicire, în cazul în care nu se prezintă proprietarul;
 • Titlul de proprietate, în copie și original;

 

 • DECLARARE TEREN DOBÂNDIT
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice – formular
 • Anexa 3 – model 2016 ITL – 003 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Actul de identitate, în copie și original, proprietar/coproprietari;
 • Împuternicire, în original și copie (în cazul în care nu se prezintă proprietarul);
 • Contractul de vânzare-cumpărare, actul de donație, contractul de schimb, hotărârea judecătorească definitivă, certificat de moștenitor, act de adjudecare, contract de leasing, copie și original;
 • Extras de carte funciară, copie și original;

 

 • DECLARARE TEREN CONCESIONAT / ÎNCHIRIAT / DAT ÎN ADMINISTRARE SAU ÎN FOLOSINȚĂ
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice – formular
 • Anexa 3 – model 2016 ITL – 003 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Contractul de concesiune / închiriere /dare în folosință, copie si original;
 • Actul de identitate, copie si original
 • Cerere radiere
 • Actul de identitate, copie si original;
 • Contractul de vânzare – cumpărare, copie și original.
 • ÎNSCRIERE MIJLOACE DE TRANSPORT
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport (model ITL 005) – formular
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală peste 12 tone (model ITL 006) – formular
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport pe apă (model ITL 007) – formular
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie și original, emisă de R.A.R.;
 • Contract de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport – Model ITL 054 – formular

Actul de dobândire, în 3 exemplare, care poate fi: factura fiscală, contract de leasing financiar, act adițional la contractul de leasing financiar, contract de novație, contract de vânzare-cumpărare (emise în U.E., tradus în limba română de un traducător autorizat), contract de vânzare-cumpărare / factura fiscală / chitanța vamală însoțită de actul de dobândire, (întocmit în afara Uniunii Europene) tradus în limba română de traducător autorizat;

 • Certificatul de atestare fiscală în original din care reiese că fostul proprietar nu are datorii la bugetul local (dacă este cazul);
 • Fișa de înmatriculare completată în caseta B cu datele de identificare ale contribuabilului, iar în caseta A cu datele de identificare ale mijlocului de transport (dacă este cazul);
 • Actul de identitate, copie și original;
 • Procura sau împuternicirea, după caz;
 • Adeverința eliberată de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfă cu masa totală de peste 12 tone (numai pentru cele cu sistem pneumatic).

 

 • SCOATERE DIN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT
 • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model ITL 016) – formular
 • Documentul prin care se atestă pierderea proprietății mijlocului de transport, care poate fi:
 1. Contract de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport – Model ITL 054 – formular
 2. adeverința de predare la “REMAT”;
 3. certificatul de dezmembrare sau alt document prin care se menționează că mijlocul de transport a fost dezmembrat de către o unitate autorizată;
 4. declarația pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare ale contribuabilului și a mijlocului de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia, în cazul în care contribuabilul nu mai poate face dovada existenței fizice a mijlocului de transport;
 5. act de donație;
 6. certificat de moștenitor;
 7. proces verbal predare-primire încheiat între contribuabil și firma de leasing;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie si original;
 • Actul de identitate, copie și original;
 • Procură sau împuternicire, după caz.

 

 • TRANSFER MIJLOACE TRANSPORT
 • Cerere pentru transferarea mijloacelor de transport la noua adresă de domiciliu
 • Fișa de radiere de la fosta adresă și înmatriculată la noua adresă;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie și original;
 • Actul de identitate, copie și original;

 

 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU VÂNZARE MIJLOC TRANSPORT
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice (model ITL 010) – formular
 • Buletin/carte de identitate – copie și original;
 • Cartea de identitate a autovehiculului – copie și original;
 • Procura sau împuternicire, în cazul în care nu se prezintă proprietarul.

În cazul certificatelor de atestare fiscală solicitate în vederea înstrăinării dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile fiscale locale datorate bugetului local al Orașului Siret.

 • VETERANI DE RĂZBOI, VĂDUVE DE RĂZBOI ȘI VĂDUVE NERECĂSĂTORITE DE VETERANI DE RĂZBOI
 • Cerere acordare scutire
 • Actul de identitate, copie și original;
 • Legitimația de veteran, copie și original;
 • Actul de proprietate, copie și original (dacă este cazul) – pentru clădiri și teren;
 • Carte mijloc de transport, copie și original (dacă este cazul)

 

 • RECUNOAȘTEREA MERITELOR PERSONALULUI ARMATEI PARTICIPANT LA ACȚIUNI MILITARE ȘI ACORDAREA UNOR DREPTURI ACESTUIA ȘI URMAȘILOR CELUI DECEDAT
 • Cerere acordare scutire
 • Actul de identitate, copie și original;
 • Adeverința de la U.M., copie și original;
 • Actul de proprietate, copie și original (dacă este cazul);

 

 • PERSOANE CU HANDICAP GRAV ȘI ACCENTUAT ȘI PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL I DE INVALIDITATE ( Legea 448/2006)
 • Cerere acordare scutire
 • Act de identitate, copie și original;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap, copie și original;
 • Actul de proprietate, copie și original – pentru clădire și teren (după caz);
 • Carte de identitate mijloace de transport, copie și original – pentru autovehicule (după caz);
 • Certificat naștere copil / act identitate, copie și original (după caz);

 

 • BENEFICIARI AI LEGII 341/2004
 • Cerere acordare scutire
 • Act de identitate, copie și original;
 • Certificat de revoluționar, copie si original;
 • Actul de proprietate, copie și original – pentru clădire și teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport

 

 • BENEFICIARI AI LEGII 118/1990 ȘI AI LEGII 189/2000
 • Cerere acordare scutire
 • Actul de identitate soț/soție copie și original;
 • Documentul din care atestă că beneficiați de acest drept;
 • Actul de proprietate, copie și original – pentru clădire și teren;
 • Carte de identitate mijloace de transport

Conform Anexei nr.10 din HCL nr. 21/30.04.2020 – anexa

PERSOANE JURIDICE

 • Cerere eliberare certificat fiscal model ITL 012– formular;
 • Împuternicire și copie după cartea de identitate a împuternicitului conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului, copie conformă cu originalul;
 • În cazul în care societatea nu figurează cu rol fiscal, se va depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că societatea nu deține în proprietate , în folosință/închiriere/concesiune sau în leasing financiar bunuri imobile și mobile pentru care îi revine obligația declarării în vederea impozitării;
 • Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală în vederea înstrăinării mijloacelor de transport se vor depune copii ale cărților de identitate, conforme cu originalul, ale mijloacelor de transport care se înstrăinează.

       

În cazul certificatelor de atestare fiscală solicitate în vederea înstrăinării dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa achite toate obligațiile fiscale locale datorate bugetului local al Orașului Siret. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul.

 • DECLARARE CLĂDIRE NOU CONSTRUITĂ/MODERNIZATĂ/REAMENAJATĂ
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri model ITL 002– formular
 • Certificatul de înmatriculare al societății la Registrul Comerțului, copie conformă cu originalul;
 • Împuternicire și copie după cartea de identitate a împuternicitului conformă cu originalul;
 •  
 • Autorizația de construire, copie conformă cu originalul;
 • Procesul-verbal de recepție, copie conformă cu originalul;
 • Ultima balanță de verificare analitică (conturi 212 și 231).

 

 • DECLARARE CLĂDIRI DOBÂNDITE PRIN ALTE MODALITĂȚI
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri model ITL 002 – formular
 • Certificatul de înmatriculare al societății la Registrul comerțului, copie conformă cu originalul;
 • Împuternicire și copie după cartea de identitate a împuternicitului conformă cu originalul;
 • Actul de dobândire (contractul de vânzare-cumpărare, act de adjudecare, contractul de schimb, hotărârea judecătorească definitivă, etc), conform cu originalul;
 • Extras de carte funciară, copie și original;
 • Ultima balanță de verificare analitică (cont 212).

 

 • DECLARARE CLĂDIRI CONCESIONATE/ÎNCHIRIATE/DATE ÎN ADMINISTRARE SAU ÎN FOLOSINȚĂ
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri model ITL 002 – formular
 • Certificatul de înmatriculare al societății la Registrul comerțului, copie conformă cu originalul;
 • Împuternicire și copie după cartea de identitate a împuternicitului conformă cu originalul;
 • Contractul de concesiune sau închiriere, conform cu originalul;
 • Adeverința cu valoarea de inventar a clădirii.

 

 • REEVALUARE CLĂDIRI
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri model ITL 002 – formular
 • Împuternicire și copie după cartea de identitate a împuternicitului conformă cu originalul;
 • Raport evaluare și recipisa ANEVAR.

 

 • SCOATERE DIN EVIDENȚĂ CLĂDIRI
 • Cerere pentru scoaterea din evidență a clădirii;
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Actul care atestă transmiterea / încetarea / modificarea dreptului de proprietate / folosință / concesiune;
 • Autorizația de demolare și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, copii conforme cu originalul (pentru clădirile demolate);
 • Nota contabilă prin care se scoate din evidența societății clădirea.
 • DECLARARE TEREN ÎN PROPRIETATE
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice – formular – model ITL 004
 • Anexa 3 – model 2016 ITL – 004 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidenți UE – formular
 • Împuternicire și copie carte de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Actul de dobândire, (contract vânzare cumpărare; act adjudecare; hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, etc.), copie conformă cu originalul;
 • Extras de carte funciară, copie și original.

 

 • DECLARARE TEREN CONCESIONAT / ÎNCHIRIAT / DAT ÎN ADMINISTRARE SAU ÎN FOLOSINȚĂ
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice – formular – model ITL 004
 • Anexa 3 – model 2016 ITL – 004 – Ordin MDRAP 137/2016 – dacă este cazul – membri rezidențiali UE – formular
 • Împuternicire și copie carte de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Contractul de concesiune / închiriere /dare în folosință sau administrare, copie si original;

 

 • SCOATERE DIN EVIDENȚĂ TERENURI
 • Cerere pentru scoaterea din evidență a terenului ;
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Actul care atestă transmiterea / încetarea / modificarea dreptului de proprietate / folosință / concesiune;
 • Nota contabilă prin care se scoate din evidența societății
 • ÎNSCRIERE MIJLOACE DE TRANSPORT
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport (model ITL 005) – formular;
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală peste 12 tone (model ITL 006) – formular;
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport pe apă (model ITL 007) – formular;
 • Certificat de înregistrare a societății, copie conformă cu originalul;
 • Împuternicire și copie carte de identitate împuternicit, conformă cu originalul;
 • Actul de dobândire: factura fiscală sau contract de vânzare-cumpărare în original și 3 copii conforme cu originalul, vizate la UAT în a cărei rază administrativ-teritoarială își are sediul/domiciliul vânzătorul;
 • Factura/contract (1 copie) și traducerea în limba română (de către un traducător autorizat, original și 2 copii) în cazul dobândirii din altă țară;
 • În cazul unui mijloc de transport în leasing este necesar contractul de leasing financiar (2 copii conforme cu originalul) și procesul verbal de predare – primire (1 copie conformă cu originalul) a mijlocului de transport;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie și original, emisă de R.A.R.;
 • Adeverința eliberată de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfă cu masa totală de peste 12 tone (numai pentru cele cu sistem pneumatic);
 • Certificatul de atestare fiscală în original din care reiese că fostul proprietar nu are datorii la bugetul local (dacă este cazul);
 • Fișa de înmatriculare completată în caseta B cu datele de identificare ale contribuabilului, iar în caseta A cu datele de identificare ale mijlocului de transport (dacă este cazul).

 

 • SCOATERE DIN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT
 • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model ITL 016) – formular;
 • Împuternicire și copie carte de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Factura fiscală de înstrăinare a mijloacelor de transport, întocmită ulterior emiterii certificatului fiscal pentru înstrăinare, original și 4 copii conforme cu originalul;
 • În cazul dezmembrării/distrugerii mijlocului de transport sunt necesare factura și certificatul de distrugere/dezmembrare, în original și 2 copii conforme cu originalul;
 • În cazul în care se cesionează contractul de leasing financiar este necesar un contract de novație/cesiune, original și 4 copii conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport original.

 

 • TRANSFER MIJLOACE TRANSPORT
 1. Documente necesare transferarii dosarului auto ca urmare a schimbarii sediului social din UAT Siret în altă localitate:
 • Cerere pentru transferarea dosarului auto la noul domiciliu fiscal;
 • Certificatul de înregistrare mențiuni și Rezoluția de la Registrul Comerțului pentru schimbarea sediului social, copii conforme cu originalul;
 • Certificat de înregistrare al societății la Registrul Comerțului cu sediul nou, copie conformă cu originalul;
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie și original;

 

 1. Documente necesare declarării mijloacelor de transport ca urmare a schimbării sediului social din altă Unitate Administrativ Teritorială în UAT Siret
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport (model ITL 005) – formular;
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală peste 12 tone (model ITL 006) – formular;
 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport pe apă (model ITL 007) – formular;
 • Dosar de transfer al mijloacelor de transport, transmis de UAT, în a cărei rază societatea  a avut sediul;
 • Certificatul de înregistrare mențiuni și Rezoluția de la Registrul Comerțului pentru schimbarea sediului social, copii conforme cu originalul;
 • Certificat de înregistrare al societății la Registrul Comerțului cu sediul nou, copie conformă cu originalul;
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie și original;

 

 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU VÂNZARE MIJLOC TRANSPORT
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice (model ITL 010) – formular;
 • Certificat de înregistrare al societății la Registrul Comerțului, copie conformă cu originalul;
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a autovehiculului care se înstrăinează – copie și original.

În cazul certificatelor de atestare fiscală solicitate în vederea înstrăinării dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile fiscale locale datorate bugetului local al Orașului Siret.

 • TAXA DE AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
 • Declarația fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (model ITL 015) – formular;
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Certificat de înregistrare a societății la ONRC, copie conformă cu originalul;
 • Actul de dobândire, (autorizație de construire, factura de achiziție, proces verbal de predare primire, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.), copie conformă cu originalul.

 

 • TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
 • Declarația fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (model ITL 014) – formular;
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Certificat de înregistrare a societății la ONRC, copie conformă cu originalul;
 • Copie contract publicitate.
 • ÎNREGISTRAREA VIZAREA BILETELOR
 • Cerere pentru înregistrarea/vizarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole – 2 exemplare – formular;
 • Biletele/abonamentele în vederea vizării;
 • Împuternicire și copie carte de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice (C.U.I. / C.I.F.), copie conformă cu originalul.

 

 • DEPUNERE DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE
 • Decont impozit spectacole (model – ITL 017) – formular;
 • Împuternicire și copie carte de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice (C.U.I. / C.I.F.), copie conformă cu originalul.

 

 • CASAREA BILETELOR RĂMASE
 • Proces – verbal casare bilete/abonamente rămase;
 • Biletele/abonamentele ramase nevandute;
 • Împuternicire și copie carte de identitate împuternicit conformă cu originalul;
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice (C.U.I. / C.I.F.), copie conformă cu originalul.

Reprezentarea contribuabilului persoană juridică se realizează în conformitate cu prevederile legale, astfel:

 • În cazul societăţilor comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, de către administratori, directori, membri ai directoratului, după cum aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii;
 • În cazul societătilor comerciale în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, de către asociat sau/şi administrator, în forma în care aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii. (Legea nr.31/1990, art. 7, alin. e)

            Dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a persoanelor sus­menţionate se face prin unul dintre următoarele documente:

 • actul constitutiv/actul adiţional la actul constitutiv, conform cu originalul, anexat cererii sau certificatul constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (aflat în termenul de valabilitate);
 • împuternicire ce se anexează cererii.

Conform Anexei nr.10 din HCL nr. 21/30.04.2020 – anexa

Anunț colectiv

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Adresează o întrebare Primăriei Orașului Siret

Prin folosirea platformei siretromania.ro , acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către unitatea administrativ teritorială, fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.

Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte.

Cererile și orice documente încărcate devin proprietatea unității administrativ teritoriale și vor fi utilizate exclusiv pentru rezolvarea petiție depuse. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei siretromania.ro inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin unității administrativ teritoriale și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia. 

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut