PRIMAR

POPOIU ADRIAN

Telefon: 0230-280901
Fax: 0230-280624
email : apopoiu@yahoo.com

Legea 215/2001 (republicată, actualizată), privind administraţia publică locală

ART. 63

(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 • a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 • b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 • c) atribuţii referitoare la bugetul local;
 • d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 • e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 • a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 • a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 • c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

 • a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
 • d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 • e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
 • h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

 • Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului de buna funcţionare a acesteia.
 • Reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţtie.
 • Îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite.
 • Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către cei doi viceprimari şi de către secretar.
 • Funcţionarea eficientă a acestei instituţii este asigurată de către direcţii.
 • Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor.
 • Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor.
 • Asigura elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
 • Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin oraşului.

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Skip to content