Previous
Next

STAREA CIVILA

Serviciul de stare civilă

ATENȚIE!
Pentru cărți de identitate(buletine) serviciul este separat 
SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI
și se află în altă locație pentru detalii click aici

Începând cu 11.11.2021 publicațiile de căsătorie se vor găsi pe MONITORUL OFICIAL LOCAL la secțiunea 6.7- Declarații de căsătorie

Condiţii 
În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.

Vârsta matrimonială
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Bigamia
Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.
Interzicerea căsătoriei între rude
Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.
Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră
Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.
Alienaţia şi debilitatea mintală
Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.
Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria
Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
Comunicarea stării de sănătate
Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

Competenţă – Cine şi unde încheie căsătoria
Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi,
prin excepţie căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază domiciliază ori îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului din localitatea unde se încheie căsătoria

Locul încheierii căsătoriei – Primaria Orasului Siret

Programarea căsătoriei – Cum pot fixa data, ziua, ora şi locaţia căsătoriei civile
la compartimentul de Stare Civilă din cadrul primăriei

Procedura – Ce demers trebuie făcut pentru încheierea căsătoriei
cei care vor să se căsătorească vor face personal şi împreună declaraţia de căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria

Cum se realizează declaraţia de căsătorie
viitorii soţi trebuie să se prezinte împreună, în perioada stabilită în acest sens, la momentul la care au programat căsătoria
în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie declarând numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
odată cu declaraţia de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.

Acte necesare 
Căsătoria între cetăţeni români

 • Când ambii soţi se află la prima căsătorie
  – actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie) – în original şi copie;
  – certificatul de naştere – în original şi copie;
  – certificat medical prenupţial (valabil 14 zile)– pentru ambii viitori soţi – original;
 • Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie
  pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
  sentinţă de divorţ rămasă irevocabilă/ certificat de divorţ administrativ;
  certificat deces al fostului soţ – original şi copie.

Regimul matrimonial
în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE
REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI
REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE
Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.

Căsătoria mixtă – între un cetăţean român şi un cetăţean străin 
orice informaţii despre o viitoare căsătorie mixtă se pot obţine exclusiv la biroul de Stare Civilă, al Primăriei Orasului Siret

Locul depunerii actelor
Inregistrarea declaraţiei de căsătorie şi depunerea actelor necesare se face, cu 10 zile calendaristice înaintea datei fixate, la biroul de Stare Civilă

Oficierea casatoriilor se realizeaza în orice zi dupa programarea efectuata la depunerea dosarelor.

Alegerea numelui de familie dupa casatorie Viitorii soţi pot conveni să:
* păstreze numele dinaintea căsătoriei;
* să ia numele oricăruia dintre ei;
* să ia numele lor reunite;
Un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Publicitatea căsătoriei
în aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria,
Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.

Opoziţia la căsătorie
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Eliberarea certificatului – Cui se eliberează certificatul de căsătoriei
soţilor cu ocazia încheierii căsătoriei sau ulterior, oricăruia dintre cei doi, la cerere

Legislaţie aplicabilă
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată

Martorii la căsătorie
martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber,
nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele,
martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare dintre viitorii soţi.

Celebrarea căsătoriei
viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria, pentru a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de stare civilă,
persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de stare civilă, de serviciu la căsătorii, să cunoască respectiva limbă.

Momentul încheierii căsătoriei
căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

Ce se întâmplă cu cartea de identitate
ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă numele de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea sau perforarea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate
persoanei a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie – sub sancţiunea amenzii

Prevederi importante din Codul civil
Familia
Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.
Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.
prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.

Căsătoria
Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.
Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.
Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.
Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.
Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.
Luarea deciziilor de către soţi
Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.
Îndatoririle soţilor
Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.
Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.

Limba în care se încheie căsătoria
Oficierea căsătoriei se face în limba română.
Căsătoria se încheie în limba română şi trebuie tradusă într-o limbă străină, atunci când unul dintre viitorii soţi nu cunoaşte limba română, prin intermediul unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România care, pe cheltuiala mirilor, va proceda la traducere.

Reguli generale
Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere, căsătorie ori deces – sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau alte persoane îndreptăţite.

Prin sintagma “alte persoane îndreptăţite”, în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani
soţul supravieţuitor ori descendenţii persoanei decedate
reprezentanţii legali, în cazul celor puşi sub interdicţie

Persoanele care au domiciliul în alte localităţi, din România, decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot depune cererea la primăria în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând primăria unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.

Nota:

 • In caz de deteriorare, pierdere conform HG 64/2011 art 63 alin 1 se aplica o amenda intre 100 – 200 lei + taxa timbru 2 lei.
 • In situatii de furt sau preschimbare se plateste doar taxa de timbru 2 lei.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care vechiul certificat a fost pierdut, furat sau distrus, respectiv precizarea că certificatul iniţial se depune pentru preschimbare.

Cui se eliberează certificat de stare civilă, duplicat
1. de naştere,
2. de căsătorie,
3. de deces,

1. Certificatul de naştere se eliberează titularului actului
– pentru minorii care nu au acte de identitate, certificatul de naştere se eliberează părintelui;
– pentru minorii, cu vârsta între 14 şi 18 ani, titulari ai unor cărţi de identitate emise, certificatul de naştere se eliberează la cererea acestora şi în prezenţa unuia dintre părinţi ori a reprezentantului legal;
– pentru persoana majoră (18 ani) certificatul de naştere se eliberează acestuia sau persoanei împuternicite de aceasta cu procură specială;
– certificatele de naştere se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către titular:
prin procură specială autentificată la notar (după caz – simplă/ cu apostille/ supralegalizat – funcţie de ţara în care a fost întocmită);

2. Cerificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi
Certificatele de căsătorie se pot elibera şi altor persoane împuternicite, de către unul dintre soţi:
– prin procură specială autentificată la notar (după caz – simplă/ cu apostille/ supralegalizat – funcţie de ţara în care a fost întocmită);
Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunea corespunzătoare de – încetare a căsătoriei prin decesul soţului/ desfacere a căsătoriei prin divorţ.

3. Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

Dovada stării civile este un înscris, sub forma unei scrisori, adresat solicitantului, care atestă existenţa unei înregistrări în evidenţele de stare civilă

Persoanele care nu deţin, pe seama unor rude, decedate, certificate de stare civilă, dar au nevoie de înscrisuri privind înregistrarea naşterii ori căsătoriei aparţinătorilor (dovada rudeniei fiind necesară), pot solicita dovada stării civile.

Dovada stării civile se eliberează, la cerere, pentru a atesta statutul unei persoane de – necăsătorit, divorţat, văduv, etc, care serveşte titularului pentru încheierea căsătoriei în străinătate.

Extrasele de stare civilă, pentru uz oficial
atestă înregistrarea de stare civilă precum şi istoricul modificărilor intervenite în statutul civil al titularilor
se eliberează la cererea scrisă a M.A.I., S.P.C.L.E.P., S.P.C.J.E.P., instanţelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor, D.G.A.S.P.C., notarilor publici.

În vederea eliberării livretului de familie, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

1. Actele de identitate ale părinţilor în original şi copie xerox.

2. Certificat de căsătorie în original şi copie xerox.

3. Certificate de naştere ale copiilor în original şi copie xerox.

4. Certificat de naştere al mamei în original şi copie xerox(dacă nu este căsătorita sau divorţată) .

5. Sentinţa civilă cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă cu privire la încredinţarea minorilor în original (ştampila ) şi copie xerox.

6. Certificat de deces al soţului decedat în original şi copie xerox.

7. Cerere tip.

8. Taxă specială eliberare livret în valoare de 10 lei, achitată la casieria Primăriei Beclean.

Alte acte justificative (dispoziţii , hotărâri, decizii ) cu privire la ocrotirea părintească.

Procedură – Cum şi unde se face înregistrarea naşterii
Înregistrarea naşterii se face, de către oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din municipiul, oraşul sau comuna în care s-a produs evenimentul

Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii
– 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
– 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
– 30 de zile în cazul copilului găsit;
– 30 de zile pentru copilul părăsit de mamă în maternitate.

ATENŢIE părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea vor plăti amendă cuprinsă între 20 – 100 lei

Acte necesare 
            Când părinţii sunt căsătoriţi
– certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc la Maternitate);
– certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
– actele de identitate, aflate în termen de valabilitate, (buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) privind părinţii

            Când părinţii nu sunt căsătoriţi
– certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);
– certificatul de naştere al mamei, în original;
– actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mamei (buletinul/ carte de identitate/ cartea provizorie de identitate) şi al tatălui (dacă recunoaşte copilul);
– (dacă este cazul) declaraţia prin care tatăl recunoaşte paternitatea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul însoţit de consimţământul mamei.

declaraţia precizată mai sus se dă, în faţa ofiţerului de stare civilă, în prezenţa ambilor părinţi

            Când părinţii sunt cetăţeni străini
– certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);
– actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, (carte de identitate/ carte de rezidenţă pentru membrii familiei/ permis de şedere/ certificat de înregistrare a cetăţeanului U.E. – se prezintă împreună, după caz) al ambilor părinţi;
– paşaportul părintelui cetăţean străin/ părinţilor cetăţeni străini;
– certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă este cazul) eliberat de autorităţile din:
România, sau din străinătate (simplu/ cu apostille/ supralegalizat) tradus şi legalizat
– declaraţie dată la notar public, cu ajutorul unui traducător autorizat – de recunoaştere a paternităţii şi purtare a numelui – făcută în prezenţa ambilor părinţi (când părinţii copilului, cetăţean/ cetăţeni străini nu sunt căsătoriţi)

            Locul înregistrării
înregistrarea naşterii se realizează la Spitalul orăşenesc – secţia Maternitate

Program de lucru cu publicul

           

Cui se eliberează certificatul de naştere tatălui sau mamei copilului

            În cât timp se eliberează certificatul cu ocazia înregistrării naşterii 3 zile lucratoare de la depunerea documentelor necesare înregistrării.

            Regula deservirii ” PRIMUL VENIT = PRIMUL SERVIT ”

Ce taxe se achită
eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării naşterii, este scutită de taxe.

            Legislaţie aplicabilă 
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată;
Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată.

Alte acte justificative (dispoziţii , hotărâri, decizii ) cu privire la ocrotirea părintească

Procedura – Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului
Declaraţia decesului se face la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei, de către membrii familiei decedatului.
In lipsa acestora:
– de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
– de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

            Termenele legale pentru înregistrarea decesului 
– 3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală
– 48 de ore * socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru
– 24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
* termenele se socotesc de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia
* dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii

Acte necesare
Când decesul se datorează unei cauze naturale
– certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
(A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de emitent)
– certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
– actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
– cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere
– certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
(A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de emitent)
– dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
– certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
– actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
– cartea de identitate a declarantului;

            Locul înregistrării înregistrarea decesului se face la biroul de Stare Civilă.

Program de lucru cu publicul 

Eliberarea certificatului, taxe –
Cui se eliberează certificatul de deces membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

În cât timp se eliberează certificatul de deces maxim 2 ore, de la depunerea actelor necesare înregistrării.

Regula deservirii “PRIMUL VENIT = PRIMUL SERVIT”, respectiv ordinea sosirii aparţinătorilor

Ce taxe se achită
eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării decesului, este scutită de taxe

Legislaţie aplicabilă 
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;

Important de ştiut 
Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte în Romania
înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea,
Acte necesare:
– cererea scrisă a persoanei interesate;
– certificatul/ extrasul de deces, în original, emis în străinătate;
– traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
– certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate
Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:
– certificatul medical constatator al decesului;
– actul de identitate al persoanei decedate;
– dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
– actul de identitate al declarantului;
– certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
– contractul de întreţinere între declarant şi persoana decedată (unde este cazul).

Ofiţerul de stare civilă eliberează în urma înregistrării decesului:
– certificatul de deces;
– adeverinţa de înhumare.

CADRU LEGAL 
Ordonanta nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice,

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,

Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

COMPETENTA 
Serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului.

PROCEDURA 
Persoana interesata solicita publicarea cererii de schimbare a numelui si/sau prenumelui, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a. 
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata prin unul din cazurile prevazute la art.4 alin 2 si 3 din Ordonanta nr.41/2003. Dosarul se va depune la Serviciul Stare Civila si va contine urmatoarele acte:
-Cererea de schimbare nume si/sau prenume 
-Copii legalizate ale certificatelor de stare civilă, ale solicitantului şi după caz, ale persoanei al cărui nume va fi purtat (certificate de nastere, casatorie sau deces),
-Declaratii de consimtamant (dupa caz), sentinte judecatoresti sau alte acte care justifica schimbarea de nume;
-1 exemplar al Monitorului Oficial unde s-a publicat solicitarea petentului;
-consimtamantul dat in forma autentica al celuilat sot in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
-copie de pe dispozitia de aprobare a autoritatii tutelare, daca parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
-orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale;
-când cererea de schimbare a numelui minorului este facută de unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt părinte dat in forma autentică:
-in cazul in care minorul a implinit varsta de 14 ani, cererea va fi semnată si de acesta;

– certificatele de cazier judiciar şi fiscal ale solicitantului

NOTA 
Competenţa de solutionare a cererii revine presedintelui Consiliului judetean, care se va pronunta, prin dispozitie, asupra admiterii/respingerii cererii. 
Dispozitia de admitere se va transmite solicitantului prin Serviciul stare civila. Solicitantul va achita taxa extrajudiciara de timbru prevazuta de lege in valoare de 15 lei(RON) si va face dovada achitarii prin depunerea chitantei la Serviciul stare civila.

1. Actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite (dacă este cazul).

2. Certificatul sau extrasul multilingv în original.

3. Traducerea autorizată în limba română în cazul certificatului. Extrasul multilingv nu se traduce.

4. Copie xerox de pe certificatul sau extrasul multilingv original a cărei transcriere se solicită.

5. Copii xerox de pe certificatele de stare civilă şi de pe actele de identitate (ale părinţilor- în cazul transcrierii certificatului de naştere al copilului, ale soţilor- în cazul transcrierii certificatului de căsătorie).

6. Cererea de transcriere care se adresează Primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul.

7. Declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la domiciliul copilului din România, în cazul în care părinţii au domicilii diferite.

8. Declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte:

– că actul nu a mai fost înscris/transcris,

– naţionalitatea şi sexul copilului dacă acestea nu rezultă din certificat sau

extras,

– dacă copilul a fost născut în cadrul/în afara căsătoriei.

9. Taxă extrajudiciară de timbru 2 lei achitată la casieria Primăriei SIRET

NOTĂ :

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot cere transcrierea certificatelor de stare civilă şi pe bază de procură eliberată de Oficiul Consular Român din statul de reşedinţă care este valabilă pe teritoriul României sau cu procură eliberată de către un notar public din ţara respectivă pe care să fie aplicată APOSTILLA CONVENŢIEI de la HAGA şi să fie menţionat textul pentru transcrierea actelor în România şi ridicarea certificatului în urma aprobării transcrierii.

În cazul transcrierii certificatelor de căsătorie din străinătate unde nu este

menţionat numele după oficierea căsătoriei, soţii trebuie să dea declaraţie pe

propria răspundere autentificată de notar sau de consulat în care să fie specificat numele de familie al soţilor.

Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al S.P.C.J.E.P. SUCEAVA.

DESFACEREA  CĂSĂTORIEI  PRIN  DIVORŢUL  PE  CALE  ADMINISTRATIVĂ

Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010, privind accelerarea soluţionării proceselor, a modificat Legea nr. 4/1953, Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituind desfacerea căsătoriei prin divorţul pe cale administrativă.

Prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil, divorţul prin acordul soţilor a fost reglementat în art. 375-378, cu preluarea procedurii stabilite prin legea micii reforme.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se depune şi se semnează de ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor; În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret.  Cererea va fi insoţită de certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copii, documentele care fac dovada identităţii, declaraţie în situaţia în care ultima locuinţă comună nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate. În cazul cetăţenilor străini certificatele prezentate trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute de convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

          Cererea de divorţ este înregistrată la Serviciul de Stare civilă în ziua în care a fost primită, constituindu-se dosarul de divorţ şi se acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia..

Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, se poate face daca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 375 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, respectiv: există acordul expres al soţilor, aceştia nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi (per a contrario, divorţul pe cale administrativă este posibil dacă soţii au copii minori din afara căsătoriei, copii majori sau nu au copii), niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie având consimţământul valabil şi neviciat.

                În urma constatării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea desfacerii căsătoriei pe cale administrativă, va fi întocmit certificatul de divorţ, în trei exemplare originale, fiecare dintre foştii soţi primind câte un exemplar. Data eliberării certificatului de divorţ constituie data la care este desfăcută căsătoria. Pentru ofiţerul de stare civilă delegat, procedura nu este finalizată urmând, ca exemple, înregistrarea divoţului în actul de căsătorie, în actul de naştere, anularea certificatului de căsătorie, anularea cărţii de identitate a fostului soţ care îşi schimbă  numele, comunicarea modificării statutului civil la serviciul de evidenţă al persoanelor pentru înregistrare în Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, componenta judeţeană, arhivarea şi păstrarea în condiţii de securitate a actelor întocmite.

            Trebuie precizat de asemenea că, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi enumerate mai sus, ofiţerul de stare civilă delegat poate respinge cererea de divorţ, împotriva respingerii neexistând cale de atac. În acest caz, soţii se vor putea adresa cu cererea de divorţ, instanţei de judecată.

          Taxa divorţ 600 lei se achită la casieria Primăriei Siret la momentul desfacerii căsătoriei.

Pentru alte informatii contactati consilierul juridic al biroului de stare civila din Primaria Orasului Siret

Consilier juridic  Streanga Doina


E-mail: stareacivila@siretromania.ro

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Ce anume nu ați găsit?

TRIMITE O SESIZARE

Adresează o întrebare Primăriei Orașului Siret

Prin folosirea platformei siretromania.ro , acceptați că sunteți de acord cu Termenii și condițiile de funcționare a acesteia. Acești termeni pot fi modificați de către unitatea administrativ teritorială, fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea/optimizarea platformei sau a serviciului.

Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în platformă aparține fiecărui utilizator în parte.

Cererile și orice documente încărcate devin proprietatea unității administrativ teritoriale și vor fi utilizate exclusiv pentru rezolvarea petiție depuse. 

Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei siretromania.ro inclusiv logo-uri, imagini, texte, etc, aparțin unității administrativ teritoriale și nu pot fi reutilizate fără acordul acestuia. 

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Stimate domn/doamnă,

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria oras Siret , cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale. 

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.siretromania.ro și transmite online o petiție Primăriei orasului Siret , oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

-Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

-Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;

-Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Siret în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Sari la conținut